اندروید 4.1 و بالاتر

ندارد. 

15.0.3232.1047

 OneNote

 

www.yekmobile.com (در صورت نياز)